20200411104903321.jpg Shoenberg_KiyomeraretaYoru_Salonen StockholmChamber